Evlilik ve evliliği sona erdiren haller Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup boşanma, evliliği sona erdiren durumlardan biridir. Boşanma hükümleri Türk Medeni Kanunu’nun 161-184 maddelerinde düzenlenmiştir. Yasaya göre boşanma sadece aile mahkemesi hâkimin kararı ile mümkündür. İstanbul boşanma avukatı ekibimiz boşanma hukuku ve çekişmeli boşanma davası konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Evlilik ve evliliği sona erdiren haller Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup boşanma, evliliği sona erdiren durumlardan biridir. Boşanma hükümleri Türk Medeni Kanunu’nun 161-184 maddelerinde düzenlenmiştir. Yasaya göre boşanma sadece aile mahkemesi hâkimin kararı ile mümkündür. Anlaşmalı olmayan tüm boşanma davalarını çekişmeli boşanma davası olarak düşünebiliriz. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında uzman bir boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir. Bu nedenle boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında aile hukuku ve boşanma davalarında tecrübeli bir boşanma avukatı nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

İstanbul Boşanma; anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davaları, velayet ve çocukla kişisel ilişki sağlanması süreçleri, soy bağının kurulması, babalık davası, nafaka ve nafakanın uyarlanması davaları, anlaşmalı boşanma protokollerinin hazırlanması, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında uzaklaştırma kararları, koruma tedbirlerinin alınması veya verilen koruma tedbirlerine itiraz edilmesi ile mal rejimi davaları gibi boşanma ve aile hukuku ile ilgili tüm hususlarda müvekkillerimize hizmet vermektedir.

Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere; özel boşanma sebepleri olarak zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı sayılmıştır. Genel boşanma sebepleri olarak ise; evlilik birliğinin sarsılması şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma eşlerin anlaşarak boşanmaları; anlaşmalı boşanma davası, bir boşanma reddinden sonra eşlerin üç yıl bir araya gelmemeleri olan fiili ayrılık sayılmaktadır.

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası avukatı

Çekişmeli Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu’nun 166’inci maddesinde genel boşanma nedenlerinden biri olarak evlilik birliğinin sarsılması düzenlenmiştir. Şayet evlilik birliği temelinden sarsılmış ve evlilik birliğinin sürdürülmesi eşlerin kendilerinden beklenmeyecek derecede güçleşmişse, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Davacının kusuru daha ağır olursa, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Hakkın kötüye kullanılması halinde, evlilik birliğinin devamının davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yararı kalmamışsa, boşanmaya karar verilebilir. Evlilik en az bir yıl sürmüşse, eşlerin boşanma için birlikte başvurması (anlaşmalı boşanma) veya eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu durumda hakimin boşanma kararı verebilmesi için tarafları bizzat dinlemesi şarttır. Hakim, eşlerin ve çocukların menfaatlerini dikkate alarak eşler arasındaki anlaşmada gerekli gördüğü takdirde düzeltme yapabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eğer hakim herhangi bir sebeple boşanma davasını reddetmişse ve ret kararı kesinleştikten itibaren üç yıl boyunca her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Tek taraflı boşanma iradesinin sunulması ile boşanma kararı verilmez. Boşanmaya karar verebilmesi için boşanmak istenen eşin kusurunun bulunması gerekir, aksi takdirde boşanma kararı verilemez. Bunun dışında eşlerden birinin kusuru olmadan boşanılması hali anlaşmalı boşanmanın bulunması halinde mümkündür. Mahkemenin boşanma kararını verebilmesi için duruşmada iki eşin de resen bulunması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı olmayan tüm boşanma davalarına çekişmeli boşanma davası olarak düşünebiliriz. Çekişmeli boşanma davaları, genel boşanma davalarının bir çeşidi olarak kabul edilir. Eşlerin boşanma için birbirleriyle anlaşamaması ya da taraflardan birinin dahi boşanmak istememesi durumunda görülen boşanma davalarına çekişmeli boşanma davaları denir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davasının açılmasından önce bir ön hazırlık yapılması ve eksiksiz ve hatasız bir boşanma dilekçesinin yazılması ve delillerin toplanması çok büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle boşanma davası açmak isteyen eşin konusunda uzman bir boşanma avukatı tarafından temsil edilmesi gerekmektedir. Usulüne uygun olarak hazırlanmayan boşanma dilekçeleri ve eksik sunulan deliller yargılamanın daha kısa bir sürede bitirilmesinin en büyük engeli olmaktadır. İstanbul’da yılda en fazla 3-4 duruşma yapılabildiği düşünülürse boşanma davalarının neden bu kadar uzadığı anlaşılabilecektir.

Çekişmeli Boşanma Kaç Celsede Biter?

Usul ekonomisi, yargılamanın belirlenen süre içinde ve düzenli yürütülmesini, gereksiz harcamaların önüne geçilmesini sağlar. Çekişmeli boşanma davalarının uzamasının sebebi de tarafların usul ekonomisine aykırı davranmasından kaynaklanmaktadır. Aile Mahkemesi Hâkimi bazı hususlarda taraflara işlemleri yerine getirilmesi için kesin süre ile sınırlar, bu durumda taraflar kendilerine verilen kesin sürede söz konusu iş ve işlemleri tamamlamak zorundadır aksi halde bazı haklarından yoksun kalacak, bazı delillerden vazgeçmiş sayılacak ve bazen de doğrudan davanın aleyhine sonuçlanmasına neden olacaktır.

Aile Mahkemesi Hâkimi bir iş veya işlemin yapılması, tamamlanması hususunda tarafları kesin süre ile kısıtlamadığı durumlarda ise taraflar bazen kötü niyetli olarak bazen de umursamaz tavırları ile bahse konu işlemi aylarca yerine getirmemekte ve bu nedenle tek taraflı boşanma davası aylarca, bazen de senelerce uzamaktadır.

Bu nedenle tarafların davanın tüm aşamalarında işlemlerini mümkün olduğu kadar kısa sürede tamamlaması ve mahkemeye de bu konuda yardımcı olması davanın kısa sürede belki de sadece 3-4 celsede tamamlanmasını sağlayacaktır.

Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulması ile birlikte artık boşanma kararları istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilmekte ve bu nedenle Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilmektedir. Bölge Adliye Mahkemeleri ise daha hızlı bir şekilde dosyayı incelemekte ve kararını vermektedir. Çekişmeli boşanma davalarında bu sebeple uzman boşanma avukatı seçimi büyük önem taşır.

Çekişmeli Boşanma Davası için Bize Ulaşın

İstanbul Boşanma; aile hukuku ve boşanma davaları ile ilgili her alanda müvekkillerimize hizmet  vermektedir. Avukatlarımız; anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davaları, velayet ve çocukla kişisel ilişki sağlanması, soy bağının kurulması ve babalık davalarında çalışmışlardır. Özellikle kadın müvekkillerimizi ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında uzaklaştırma kararı ve koruma tedbirlerinin alınması davalarında temsil etmişlerdir. Ayrıca nafaka ve nafakanın uyarlanması davaları, anlaşmalı boşanma protokollerinin hazırlanması, evlilik ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması, mal rejiminin tasviyesi davaları gibi boşanma ve aile hukuku ile ilgili tüm hususlarda müvekkillerimizi temsil etmişlerdir. Çekişmeli boşanma davası konusunda daha detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.